skip to Main Content

Llistat amb les mesures i mecanismes que les diferents administracions posen a l’abast del ciutadà i de les empreses per fer front als efectes de les restriccions provocades per la pandèmia de la COVID-19.

 

MESURES PER EMPRESES I AUTÒNOMS

Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries. (Data límit: 31/12/2021)

Generalitat de Catalunya Subvencions als dramaturgs per compensar la pèrdua de taquillatge per reducció d’aforaments. (Data límit: 29/10/2021)

Generalitat de CatalunyaSubvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics. (Data límit: 29/10/2021)

Govern d’Espanya – Generalitat de CatalunyaLínia d’ajudes directes a autònoms i empreses (RDL 5/2021). (Data límit: 31/12/2021)

Generalitat de CatalunyaMoratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals. (Data límit: 31/12/2022)

Generalitat de Catalunya – Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social. (Data límit: 31/12/2022)

Generalitat de Catalunya – Institut Català d’Energia- Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial. (Data límit: 30/06/2023)

Agencia Tributaria – Principals mesures tributàries de mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. (Data límit: Fins l’últim dia del mes següent al cessament d’activitat)

Generalitat de Catalunya – Canal Empresa

Ajuts i subvencions a la contractació

A més de les subvencions i ajuts, com a empresa us podeu acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

Les empreses o els autònoms que contractin de manera indefinida, a jornada completa o parcial, treballadors amb discapacitat provinents de l’atur, es poden acollir a incentius fiscals i reduccions de les quotes a la seguretat social, a més de diverses subvencions.

Existeix un ajut per a subvencionar la contractació per part de les empreses ordinàries de persones que perceben la renda mínima d’inserció (RMI), també hi ha ajuts específics per a les empreses d’inserció sociolaboral. Per la seva banda, les societats mercantils i laborals i les cooperatives poden sol·licitar la qualificació d’empresa d’inserció sociolaboral i inscriure’s al registre administratiu d’empreses d’inserció sociolaboral de Catalunya.

Les mesures de foment de l’ocupació estableixen incentius per a la contractació laboral de persones majors de 45 anys en situació d’atur. Aquestes es porten a la pràctica mitjançant subvencions i altres ajuts, com les bonificacions de les quotes de cotització a la seguretat social. Per saber quins són els supòsits bonificables i els incentius corresponents cal consultar el pla de foment de l’ocupació vigent, que es publica anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Existeixen diverses bonificacions per a les empreses que contracten joves en la modalitat de suport als emprenedors.

Les mesures de foment de l’ocupació estableixen incentius a la contractació laboral de les dones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  1. Per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina.
  2. En els dos anys posteriors al part, adopció o acolliment.
  3. Aturades després d’un període d’inactivitat laboral de 5 anys.
  4. Víctimes de violència masclista o de tracta d’éssers humans.

Les mesures de foment a l’ocupació es porten a la pràctica mitjançant subvencions i altres ajuts, com poden ser les bonificacions de les quotes de cotització a la Seguretat Social. Per saber quins són els supòsits bonificables i els incentius corresponents cal consultar el pla de foment de l’ocupació vigent, el qual es publica anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Les empreses de menys de 50 treballadors que transformen en indefinits els contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, tenen dret a una bonificació en la quota empresarial a la seguretat social.

Existeixen bonificacions de la quota empresarial a la seguretat social per a les empreses que contracten persones que tenen reconeguda la condició de víctimes del terrorisme.

Ajuts i subvencions europeus

Fons NGEUConvocatòria Projectes de Foment de la recollida selectiva de residus municipals. (Data límit: 15/11/2021)

Fons NGEUSubvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants. (Data límit: 31/12/2023)

Fons NGEUPrograma Moves III Mobilitat eficient & sostenible. (Data límit: 31/12/2023)

Programa LIFEConvocatòria LIFE per contribuir a una economia sostenible (Data límit: Veure enllaç aquí )

Programa GLOBALConvocatòria GLOBAL per contribuir a la cooperació internacional ( 2021-2027)

Préstecs  ENISA  per a pimes a càrrec del  Fons NGEU

                Dones emprenedores –Préstecs  per a l’emprenedoria femenina digital  ” Emprendedoras digitales”  per a dur a terme activitats relacionades amb el desenvolupament i comercialització d’eines tecnològiques innovadores.

               PYME AGRO –Préstecs  participatius per a pimes de la cadena de valor agroalimentària, en especial aquelles que tinguin capacitat de generar ocupació a joves i dones.

MESURES PER A TREBALLADORS/ORES PER COMPTÉ ALIÉ

Treballadors en actiu

Generalitat de Catalunya – Adaptació de jornada per cures. (Des del 18 de març de 2020)

Ajudes per a treballadors en recerca de feina

Generalitat de Catalunya – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) – Novetats i tràmits per a la ciutadania derivats de la crisi del COVID-19

Altres enllaços d’interés:

Diputació de Barcelona

Ministerio de Trabajo y Economía Social

 

 

RECULL MESURES IMPLANTADES

Per més informació podeu fer clic al següent enllaç, on trobareu totes les mesures aplicades fins al moment per part dels diferents municipis i Administracions:

o els cercadors de la web del Canal Empresa i a la web de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa

Back To Top